app voor snel sex Sittard

te verbieden, is het zaak dat dit van een goede motivering is voorzien. Aan de belangen die behoren tot hun huishouding (genoemd in artikel 3:13) ontlenen gemeenten de bevoegdheid tot regulering, ook ten aanzien van straatprostitutie. Om goed toezicht uit te kunnen oefenen moet een toezichthouder beschikken over de nodige bevoegdheden. De vestiging van sekswinkels zal doorgaans afdoende kunnen worden gereguleerd langs de weg van het bestemmingsplan. Een gemeente kan gebruik maken van eigen borden. Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein.d. Het gaat om de controlebevoegdheden om binnen het aangewezen gebied: vervoermiddelen te onderzoeken; een ieders kleding te onderzoeken; te vorderen dat verpakkingen die men bij zich draagt, worden geopend. Zie verder hieronder onder feest. Civielrechtelijk brengt het feit dat een terrein met goedvinden van de gemeente als crossterrein wordt gebruikt, voor haar de verplichting mee ervoor te zorgen dat geen gevaarlijke situaties te creren zijn.

Ontheffingenbeleid van gemeenten Grave en Stad Delden, waarbij geen ontheffingen worden verleend voor het parkeren van grote voertuigen in een woon buurt, wordt door de Voorzitter van de arrs als niet onredelijk aangemerkt. Het is dan geoorloofd een vergunning te weigeren indien het woon- en leefklimaat in de betrokken straat of buurt door de vestiging van een nieuw horecabedrijf zou worden aangetast. Weigering vergunning op grond van veiligheid van personen en de goede zeden. Beide bevoegdheden kunnen naast elkaar worden toegepast, zolang gezorgd wordt dat de bevoegdheden die samenhangen met het toezicht en de bevoegdheden die samenhangen met de opsporing worden gebruikt waarvoor ze zijn toegekend. 1994, 6999,.nt. Artikel 4:6c verbiedt het zich (geluid)hinderlijk gedragen met een motorvoertuig of een bromfiets.

5 spannende seksapps voor singles met goestingapp voor snel sex Sittard

De instandhoudingsverplichting krachtens artikel 4:12h mag uiteraard niet leiden tot strijd met verplichtingen krachtens hogere regelingen, zoals bij voorbeeld de Plantenziektewet. Handhaving algemeen Handhaving is elke handeling die erop gericht is de naleving door anderen van rechtsregels te bevorderen. In een vergunningvoorschrift, dat seksdating in Papendrecht overigens tevens betrekking heeft op de hierna te noemen grond veiligheid van personen, kan het maximale aantal werkzame prostituees worden vastgesteld. Zoals opgemerkt in de toelichting op artikel.1.1., onderdeel c (oud, artikel 5:1, onderdeel b wordt het begrip parkeren zo uitgelegd, dat het verbod in dit artikel zich niet alleen richt op de bestuurder van een voertuig maar ook op de andere belanghebbenden bij het. Vrije periode collecteren, de voorwaarde wordt gesteld tot het binnen twee jaar overleggen van een financile verantwoording, in de vorm van een jaarverslag met een accountantsverklaring, is niet onredelijk. Zie ook: HR,. Abrs, H01.97.1514, JU 981015 (VNG-databank). Bovendien zullen gemeenten bij de verwerking van de boeten geen gebruik kunnen maken van de schaalvoordelen die gelden indien deze verkeersfeiten landelijk uniform worden afgedaan. Onder deze omstandigheden heeft de burgemeester zich niet ten onrechte op het standpunt gesteld dat Ghosthouse een evenement in de zin van artikel.2.1 (oud) van de Apv is, waarvoor ingevolge artikel.2.2 (oud eerste lid, van de Apv een vergunning nodig. Arrs, AB 1977, 366.nt.